звіт по методичній роботі за 2022 -2023 н. р.

Звіт про підсумки методичної роботи

у Комунальному закладі « Келебердянський ліцей» Ліплявської сільської ради Черкаської області

 

      У 2022-2023 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

      Згідно з річним планом роботи закладу  у 2022-2023 навчальному році  педагогічний колектив  продовжував  працювати над єдиною методичною проблемою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу та підвищення якості знань на основі використання інноваційних педагогічних технологій навчання.» Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

·               здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

·                впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;

·        забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;

·        формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи;

·        розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;

·        забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням;

·        використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи.

·          забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

        Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

 З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних професійних спільнот, творчих груп вчителів-предметників:

·         професійна спільнота вчителів початкових класів (керівник  Дошка Д.М..);

·        Професійна спільнота вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Печерська Н.В.);

·         Професійна спільнота вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сіленко Л.В.);  

·        Професійна спільнота  класних керівників (керівник Третяк Г.І.).

Професійні спільноти систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес.

  Діяльність професійних спільнот була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожна  професійна спільнота провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них затверджувались завдання для олімпіад, завдання для річного оцінювання.

На засіданнях професійних спільнот обговорювалися як організаційні питання (запровадження Концепції Нової української школи, рекомендації МОН, обласної конференції щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2022-2023  н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів) і науково-методичні питання. Упродовж навчального року  були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звітах і розміщені на сайті закладу.

    Події сьогодення  вносять певні зміни щодо організації навчального процесу в навчальному закладі.  Наш навчальний заклад працював в звичайному режимі, але виникали ситуації, коли навчання проводилося  у дистанційному форматі. Працюючи на дистанційній формі навчання, вчителі використовували різні освітні платформи: платформа Zoom, освітній проект для вчителів «На урок», Google classroom, Google meet, «Єдина школа», «Нові знання» ( електронні класні щоденники та журнали) та мобільний додаток Viber.

      Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність професійної спільноти, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях та участь на різних осітніх платформах, узагальнення досвіду вчителя-предметника тощо.

   

Атестація педагогічних працівників

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів.

  У 2022-2023 навчальному році у школі  працювало 25 педагогічнх працівника.  1 учитель має педагогічне  звання «Вчитель–методист»,9 - «старший вчитель»,  11 - учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 - першу кваліфікаційну категорію, 4 - другу кваліфікаційну категорію, 4 – мають кваліфікацію «Спеціаліст».

      Атестація педагогічних працівників КЗ « Келебердянський ліцей» у 2022-2023 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.09. 2021 року.

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації. Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Творчі звіти вчителів, що атестуються були заслухані на засіданні атестаційної комісії та про аналізовані (протокол №4 від 03.02.2023 н.р.). Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період.

 

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

   Протягом 2022-2023 навчального року на базі Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» пройшли навчання 5 педагогічних працівників КЗ «Келебердянський ліцей».

Із них:

 

ПІБ

 

Напрямок

Свідоцтво

1

Сіренко І.В.

ЧОІПОПП

Вчитель фізики

АБ №02139133/005221

2

Вовкостріл В.П.


Вчитель фізичного виховання

ПК№02139133/018220

3

Ковтун Т.М.


Вчитель початкових класів

ДК №02139133/007262

4

Дошка Д.М..


Вчитель початкових класів

ПК №02139133/017811

5

Царенко Л.Ф.


Основи медичних знань

ЕК№02139133/004645

 

 

 

  Для формування методологічної та теоретичної компетентності , поглиблення соціально-гуманітарних  і психолого-педагогічних знань протягом 2022-2023 навчального року   педагогічні працівники закладу успішно пройшли онлайн-курси  на платформах онлайн-освіти EdEra та Prometheus

Підвищення фахового рівня педагогів

 

Специфіку діяльності закладу визначають такі освітні технології:

·        інтерактивна система навчання ;

·        проектна система навчання;

·        інформаційно – комунікаційна система навчання;

·        ігрові технології;

·        підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, методичних декадників.

      Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у професійних конкурсах, конференціях, семінарах, виставках.

 

Робота з обдарованою молоддю

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів. Протягом навчального року в школі проводилася робота із залучення учнів до науково-дослідницької діяльності та участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань конкурсів.

Учні школи постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах, конференціях місцевого та Всеукраїнського рівнів.

  У 2022-2023 н.р. учні нашого закладу взяли участь у Всеукраїнській українознавчий грі «Соняшник» , Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, Всеукраїнському конкурсі ім. Т. Шевченка,

 

 

 у І та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту нуково-дслідницьких робіт Малої академії наук України та стали переможцями.

Відповідно до річного плану роботи закладу вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, історії . Були видані накази по школі про рівень знань учнів з цих предметів.

  Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів,  як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.    

 

  Було складено плани заходів у рамках предметних тижнів, учителі проводили відкриті уроки, різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено  предметні тижні початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного.

Згідно плану роботи проведено засідання педагогічних ради, на яких                           розглядались питання згідно роботи над проблемою школи.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками уроків учителів, доповідями на засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань. Продовжено практику систематизації виступів учителів на засіданнях педагогічної ради. 

         Навчальний процес у школі було організовано відповідно до навчального плану на 2022-20223 н.р. і плану роботи закладу.