Звіт директора за 2022-2023 н. р.

        Звіт директора  Команального закладу « Келебердянський ліцей»

                  Ліплявської сільської ради Черкаської області  

«Створення умов для якісного навчання та заходи щодо впровадження           інноваційних технологій в освітній  процес

за 2022- 2023н.р.»

 У Комунальний заклад « Келебердянський ліцей» Ліплявської сільської ради Черкаської області навчається 148 учнів (11 навчальних класів, середня наповнюваність – 13,4 учнів). Мережа класів: 1-4 класи - 4 класи, 5-9 класи – 5 класів, 10-11 класи - 2 клас. Навчальний заклад працює у 5-ти денному режимі. 

Освітній процес у навчальному закладі здійснюється згідно Державних стандартів, навчальних освітніх програм, наказів MOН України.

Освітні послуги в школі забезпечує педагогічний колектив, структура якого така: директор  – Мірошник Валентина Миколаївна, заступник директора з НВР – Іващенко Людмила Миколаївна, соціальний педагог та практичний психолог – Симонеко Ірина Василівна,   25 учителів - предметників. Окрім того, у школі працюють 1 бібліотекар та техперсонал. Колегіальним органом управління загальноосвітнім закладом є педагогічна рада, що керує всім освітнім процесом школи, зокрема розробляє й затверджує практичні заходи, спрямовані на забезпечення якісних освітніх послуг здобувачів освіти. Педагогічний колектив нашої школи досить стабільний, в основному, це люди працездатного середнього віку. Усі працівники мають відповідну педагогічну освіту, працюють творчо й цілеспрямовано.

Якісний склад педагогічних кадрів такий: .  1 учителя мають  звання «Вчитель–методист», 9 - «Старший вчитель»,  11- учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 - першу кваліфікаційну категорію, 4 - другу кваліфікаційну категорію, 4 – має кваліфікацію «Спеціаліст».. Протягом року педагогічні працівники школи проходять чергову атестацію та курси підвищення кваліфікації.

Звіт про підсумки методичної роботи

у Комунальному закладі « Келебердянський ліцей» Ліплявської сільської ради Черкаської області

 

         У 2022-2023 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Згідно з річним планом роботи закладу  у 2022-2023 навчальному році  педагогічний колектив  продовжував  працювати над єдиною методичною проблемою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу та підвищення якості знань на основі використання інноваційних педагогічних технологій навчання.» Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

·               здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

·                впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;

·        забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;

·        формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових формах методичної роботи;

·        розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;

·        забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням;

·        використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи.

·          забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

        Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

 З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних професійних спільнот, творчих груп вчителів-предметників:

·         професійна спільнота вчителів початкових класів (керівник  Дошка Д.М..);

·        Професійна спільнота вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Печерська Н.В.);

·         Професійна спільнота вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сіленко Л.В.);  

·        Професійна спільнота  класних керівників (керівник Третяк Г.І.).

Професійні спільноти систематично ознайомлювали педагогічних працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес.

  Діяльність професійних спільнот була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожна  професійна спільнота провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них затверджувались завдання для олімпіад, завдання для річного оцінювання.

На засіданнях професійних спільнот обговорювалися як організаційні питання (запровадження Концепції Нової української школи, рекомендації МОН, обласної конференції щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2022-2023  н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів) і науково-методичні питання. Упродовж навчального року  були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звітах і розміщені на сайті закладу.

    Події сьогодення  вносять певні зміни щодо організації навчального процесу в навчальному закладі.  Наш навчальний заклад працював в звичайному режимі, але виникали ситуації, коли навчання проводилося  у дистанційному форматі. Працюючи на дистанційній формі навчання, вчителі використовували різні освітні платформи: платформа Zoom, освітній проект для вчителів «На урок», Google classroom, Google meet, «Єдина школа», «Нові знання» ( електронні класні щоденники та журнали) та мобільний додаток Viber.

       Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність професійної спільноти, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях та участь на різних осітніх платформах, узагальнення досвіду вчителя-предметника тощо.

   

Атестація педагогічних працівників

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів.

  У 2022-2023 навчальному році у школі  працювало 25 педагогічнх працівника.  1 учитель має педагогічне  звання «Вчитель–методист»,9 - «старший вчитель»,  11 - учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 6 - першу кваліфікаційну категорію, 4 - другу кваліфікаційну категорію, 4 – мають кваліфікацію «Спеціаліст».

      Атестація педагогічних працівників КЗ « Келебердянський ліцей» у 2022-2023 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.09. 2021 року.

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації. Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Творчі звіти вчителів, що атестуються були заслухані на засіданні атестаційної комісії та про аналізовані (протокол №4 від 03.02.2023 н.р.). Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період.

 

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

   Протягом 2022-2023 навчального року на базі Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» пройшли навчання 5 педагогічних працівників КЗ «Келебердянський ліцей».

Із них:

 

ПІБ

 

Напрямок

Свідоцтво

1

Сіренко І.В.

ЧОІПОПП

Вчитель фізики

АБ №02139133/005221

2

Вовкостріл В.П.


Вчитель фізичного виховання

ПК№02139133/018220

3

Ковтун Т.М.


Вчитель початкових класів

ДК №02139133/007262

4

Дошка Д.М..


Вчитель початкових класів

ПК №02139133/017811

5

Царенко Л.Ф.


Основи медичних знань

ЕК№02139133/004645

 

 

 

  Для формування методологічної та теоретичної компетентності , поглиблення соціально-гуманітарних  і психолого-педагогічних знань протягом 2022-2023 навчального року   педагогічні працівники закладу успішно пройшли онлайн-курси  на платформах онлайн-освіти EdEra та Prometheus

Підвищення фахового рівня педагогів

 

Специфіку діяльності закладу визначають такі освітні технології:

·        інтерактивна система навчання ;

·        проектна система навчання;

·        інформаційно – комунікаційна система навчання;

·        ігрові технології;

·        підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, методичних декадників.

      Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у професійних конкурсах, конференціях, семінарах, виставках.

 

Робота з обдарованою молоддю

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досягнення учнів. Протягом навчального року в школі проводилася робота із залучення учнів до науково-дослідницької діяльності та участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань конкурсів.

Учні школи постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах, конференціях місцевого та Всеукраїнського рівнів.

  У 2022-2023 н.р. учні нашого закладу взяли участь у Всеукраїнській українознавчий грі «Соняшник» , Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, Всеукраїнському конкурсі ім. Т. Шевченка.

    Відповідно до річного плану роботи закладу вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, історії . Були видані накази по школі про рівень знань учнів з цих предметів.

  Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів,  як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.    

 

  Було складено плани заходів у рамках предметних тижнів, учителі проводили відкриті уроки, різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено  предметні тижні початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного.

Згідно плану роботи проведено засідання педагогічних ради, на яких                           розглядались питання згідно роботи над проблемою школи.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками уроків учителів, доповідями на засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних об’єднань. Продовжено практику систематизації виступів учителів на засіданнях педагогічної ради. 

         Навчальний процес у школі було організовано відповідно до навчального плану на 2022-20223 н.р. і плану роботи закладу.

       Школа пишається здобутками своїх вихованців і висловлює подяку батькам за виховання дітей, моральну та матеріальну підтримку їх на змаганнях. Всі діти-переможці та вчителі, які готували дітей, нагороджені грамотами, дипломами, подяками різних рівнів.

У 2023 році  працювали два табори «Сонцеграй» та «Веселка» з 01.06 по 20.06. Його учасниками були 51 учень з 1-4 класів.

   Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й виховання здобувачів освіти на сучасному етапі.

У зв’язку з  військовою операцією в Україні, 2022-2023 навчальний рік став особливим для школи. В сучасних важких і болісних ситуаціях, викликів і загроз, та водночас важливих змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням є визначення нової стратегії виховання. Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави, подальших глобальних змін на планеті.

Педагоги нашої школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація здобувачів освіти, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі нашої школи залишаються забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Основну  увагу приділяли адаптації дітей до сьогодення та безпеці дітей, яка стала пріорітетом у роботі кожного педагога. Розроблено алгоритм дій під час сигналу « Повітряна тривога».

Впродовж 2022-2023 року приділялась велика увага стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності здобувачів  освіти, їх оптимальної участі у спільній діяльності у справі виховання, відносини між вчителями і школярами будувалися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства. 

Контролювалися та вивчалися питання морального, правового виховання здобувачів освіти, вплив класного керівника на діяльність дітей, які потребують особливої педагогічної уваги; співпраця з позашкільними, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними закладами.

У річному плані є розділи виховної роботи з урахуванням усіх напрямків діяльності: гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості; національно-патріотичне виховання; підтримка та укріплення шкільних традицій, впровадження яких у повсякденне життя відбувається через систему виховних стандартів: навчання протягом життя, волонтерство, послуги, партнерство, лідерство,  шкільна культура, залучення батьків.

 Навчальний заклад  спрямовує свою діяльність на виховання національної культури і знання  національних традицій, за змістом і формами роботи відповідає національнокультурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави. Відносини між учителем і здобувачем освіти, в основному, розвиваються на основі співробітництва і ділового партнерства. Учитель і школярі рівноправні суб’єкти освітнього процесу. Виховна програма постійно працює над оновленням роботи класних керівників з класним колективом, розроблена система бесід, круглих столів, ділових ігор з 1 по 11 клас. Всі компоненти взаємопов’язані принципами єдності мети і наступності. Кожен учень особисто та класний колектив мали змогу показати себе і свої справи. 

Упродовж 2022-2023 навчального року в школі були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, День фізкультури, День вчителя, День української писемності та мови, День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці, Всесвітній День прав людини, День Толерантності, День Соборності, День пам’яті жертв Голодомору, День пам’яті Чорнобиля, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом.

Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу є забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та профілактична робота з попередження дитячого травматизму. Здобувачі освіти та вчителі школи обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. Для цього проводяться тижні безпеки дорожнього руху    («Правила безпеки знаємо і виконуємо»), охорони праці, відпрацьовуються дії у разі надзвичайних ситуацій ( День цивільного захисту), запрошуються спеціалісти для бесід зі здобувачами освіти, систематично проводяться інструктажі. Педагогічний колектив школи обізнаний з алгоритмом дій у разі нещасного випадку чи у разі погіршення стану здоров’я дитини. З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя соціальним педагогом, класними керівниками, психологом, вчителями біології, основ здоров'я, радою учнівського самоврядування проводилась просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю. Також у школі в рамках проекту «Здорові діти - здорове майбутнє» постійно проводяться лекції з профілактики споживання психо- активних речовин (ПАР), проводились лекції з профілактики вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління. Проводилась просвітницька робота з питань санітарно-гігієнічної грамотності.

  В рамках тижня безпеки дорожнього руху класними керівниками були проведені тематичні уроки та бесіди на тему «Безпечна дорога додому!» з використанням відеопрезентацій та навчальних мультфільмів. В початкових класах проводили руханку «Правила дорожнього руху». Виставка в бібліотеці «Обережно на дорогах». Також проведена вікторина «Правила дорожнього руху». Медичною сестрою з учнями 9- 11 класів було проведено практичні заняття з домедичної допомоги « Знаємо та діємо при ДТП». І в завершенні тижня веселий флешмоб.

         18 травня був проведений захід на тему  «Мінна безпека» та «Протипожежна безпека»  для учнів КЗ «Келебердянський ліцей». Єдиний урок  з безпеки, був проведений провідним інспектором ВЗНЗ Черкаського РУ ГУ ДСНС України в  Черкаській області Драгоненко Ю. І.

      В системі виховної роботи особливе місце посідає виховання загальнолюдських цінностей: доброти, милосердя, засвоєння норм культури взаємовідносин, формування працелюбної особистості, різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей.

Формування у здобувачів освіти різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи є основним завданням напрямку «підтримка та укріплення шкільних традицій». Найбільш значущими заходами цього напрямку стали: 

-   конкурс  плакатів «Збережемо нашу Землю»;

          - конкурс читців « Ми з України», присвячений 209-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка у рамках проекту сценічних читань. Конкурс проходив за двома номінаціями: « Виконавець» та «Автор», участь у ньому взяли близько 100 учасників.

  Учні КЗ « Келебердянський ліцей» представили на конкурс журі твори не тільки Т. Шевченка, а й про нього: Смикалова Надія, учениця 9 класу , - поему « Лілея»; Слюсар Вікторія, учениця 8 класу,- літературно-музичну композицію «Думи мої, думи…»; Зобенько Єлизавета, учениця 9 класу, та Шерова Альона, учениця 10 класу,- літературна композиція « Доля». Усі учасники нашого ліцею на підставі рішення журі за високий художній рівень виконання, сценічну культуру, самобутність творчого стилю нагороджені Дипломами лауреатів у номінації « Виконавець».

            -до Дня Примирення мітинг-реквієм;

-   до Дня матері відеопривітання «Вітання найріднішим»

-    до Дня української  вишиванки Інтернет-проект «А сорочка мамина серцю мила…»

     Одним із засад громадянського суспільства є волонтерство. Необхідною умовою успішної реалізації системи виховної роботи є розробка шляхів трансформації поставлених мети та завдань виховання в діяльність класних керівників, надання їм методичної допомоги у розробці тематики виховних справ та планування роботи. Також, не менш важливим є участь органів учнівського самоврядування в діяльності системи виховної роботи.

Великого значення в сучасних умовах набуває виховний модуль – лідерство.    Активні представники класних колективів задіяні в учнівському самоврядуванні. Кожного місяця, а також по потребі, відбувалися засідання  шкільного парламенту, створювалися та реалізувалися їх проекти. Одним з таких проектів був приурочений до Дня захисту прав дитини , відеоролик  «Дитинство – це…».

З метою залучення здобувачів освіти до культурних цінностей українського народу протягом навчального року було організовано відвідування школярами музеїв, пам'ятків культури, а також ряд різноманітних екскурсій .

Вся виховна робота у класних колективах будується з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів, потреб учнів. Тому всі класні керівники перед плануванням виховної роботи особливу увагу приділяють вивченню особистості дитини, намагаються скоординувати роботу так, щоб виховною роботою охопити весь контингент здобувачів освіти, залучити до проведення позакласних заходів якомога більше дітей, ведуть цілеспрямоване спостереження за школярами під час спілкування, навчання та дають індивідуальні консультації батькам і вчителям-предметникам щодо корекції поведінки учнів та індивідуального підходу до особистості дитини. Традиційно здобувачі освіти активно брали участь у конкурсах, акціях шкільного, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

         

Заходи в школі:

 

1.        Свято Першого дзвоника «Срібний дзвоник кличе нас у клас!»

2.        До Дня фізичної культури та спорту. Спортивно-масовий захід серед школярів «Cool Games».

3.        До Дня миру. «За мир у всьому світі!».

4.        До Дня визволення села. Відеосюжет .

5.        До Всеукраїнського дня дошкілля. Вітання від дошкільнят.

6.        Операція «Пам'ять».  Впорядкування Братської могили.

7.        Всеукраїнський день бібліотек. Цікава бібліотека.

8.        До Дня учителя. Вітання від учнів нашої школи «Ми вам даруємо тепло своїх сердець».

9.        Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва «від козаків до наших днів». Вікторина «Гортаючи сторінки історіїї»

10.   Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. «Краєзнавство в шкільній бібліотеці»

11.    Радіодиктант національної єдності..

12.    Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя».

 

13.   До Дня гідності та свободи. Он-лайн конкурс.

14.   Пам'яті жертв Голодомору. Акція « Запали свічку.»

15.   Акція «Допоможи птахам взимку!» Виготовлення годівничок.

16.   До вшанування пам'яті учасників Небесної Сотні «Небесна сотня у наших серцях».

17.   День безпечного Інтернету. « Разом для найкращого Інтернету»

18.   Інформаційні хвилини « Незабутній Т.Шевченко».

19.   Квест-марафон « Чи знаємо ми Шевченка»

20.   Мітинг-реквієм до Дня пам'яті та примирення.

21.   Он-лайн- привітання  від учнів нашого закладу. З Днем матері.

22.   День Європи. Змагання та естафети.

23.   Змагання з волейболу серед учнів 8- 11 класів.

24.   Тиждень безпеки дорожнього руху. «Безпечна дорога додому.»

25.   Випускний у ДНЗ. « Прощавай, рідний садочок.»

26.   День цивільного захисту «Бережи своє життя!» « Увага ! Пожежа!»

27.   Свято Останнього дзвоника «Дзвони ж нам, дзвонику останній»

 

   Виховання здобувачів освіти в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес.      Тому педагогічний колектив працює   у    тісній  співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців, спілкуються з родиною.  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські збори та лекторії.

 

 

                 Звіт  практичного психолога та соціального педагога.

 

          Діяльність психологічної служби в школі забезпечується практичним психологом та соціальним педагогом. Основною метою психологічної служби школи є сприяння створенню умов для соціального, психологічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально - педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти, а також захист прав дітей згідно законодавства України.

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно листа МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної службі у системі освіти на 2022-2023 н.р.», Конвенції ООН «Про права дитини», Загальною Декларацією прав людини, законом «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими документами, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби.

 У 2022-2023 навчальному році робота психологічної служби у школі була спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу.

Психологічна служба школи систематично намагалась забезпечувати своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових та інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.  

 Протягом року психологом школи вирішувалися наступні завдання,     що   спрямовані на  здійснення психологізації,    поширення психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів:

1.        Захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища.

2.        Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

3.        Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність.

4.Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів.

5.        Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів та особистої зрілості.

6.        Проводилась профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків: профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу, бродяжництва, безпритульності, профілактика булінгу в освітньому середовищі, профілактика домашнього насильства, безпека дітей в Інтернеті (профілактика кібербулінгу).

7.        Здійснювався психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-х, 5-х,10-х  класів та   організації освітнього процесу.

8.        Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками освітнього процесу.

9.        Здійснювався психологічний супровід освітнього процесу відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України.

За результатами соціально – психологічних досліджень, психодіагностики виявилось, що учні потребують особливої підтримки та уваги. Саме тому з ними проводилися індивідуальні заняття,  які будувалися на цілковитій довірі, повазі та на виявленні первинної проблеми, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, та виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації.

Оперативно-просвітницька інформація психологічної служби висвітлювалася на спеціальних стендах, а саме: пропаганда здорового способу життя, профілактика ВІЛ/СНІДУ, запобігання насильству та жорстокому поводженню в сім'ї, профілактика булінгу в освітньому середовищі, профілактика кібербулінгу, запобіганню торгівлі людьми, сприяння гендерній рівності, прав та обов’язків учнів, порад батькам. Крім цього просвітницька освіта учнів та вчителів здійснювалася під час індивідуальних занять, бесід, консультацій. Виставка соціально-психологічної літератури – це ще один етап просвітницької діяльності у роботі психологічної служби (відбувалася під час акції «16 днів проти насильства»).

Протягом року психологом школи були проведенні наступні профілактично-просвітницькі заняття:

 Серед педагогів:

1.                   «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання».

2.                   «Адаптація дитини під час сигналу «Повітряна тривога».

3.                   Психологічні хвилинки для дітей.

4.                   «Гіперактивні діти: як з ними працювати».

5.                   «Готовність дошкільнят до школи».

6.                   «Психічне здоров’я учителя. Профілактика емоційного вигорання педагогів в умовах сучасної школи».

7.                   «Педагогічна взаємодія вчителя та учня. Педагогіка толерантності».

8.                   «Психолого-педагогічна компетентність педагогічної діяльності».

9.                   «Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та шляхи їх подолання».

10.               «Діяльність психологічної служби системи освіти».

11.               «Профілактика булінгу в освітньому середовищі». Серед батьків:

1.       «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання».

2.       «Творимо разом світ, безпечний для дитини».

3.       «Організація сімейного дозвілля».

4.       «Правила щасливої сім’ї».

5.       «Як застерегти дитину від самогубства».

6.       «Статеве виховання: складні питання для кожного з батьків».

7.       «Ця страшна дитяча залежність».

8.       «Взаємини в системі «батьки-діти»».

9.       «Профілактика домашнього насильства».

10.«Щаслива дитина – щаслива родина».

11.«За що я люблю свою дитину!».

12.«Бавимося, гуртуємося – до школи готуємося!».

13.«Профілактика булінгу в освітньому середовищі».

Серед учнів:

1.        Профілактика шкідливих звичок (профілактика куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин) 5-11 класи.

2.        Профілактика  ВІЛ/СНІДу 7-11 класи.

3.        Профілактика ранніх статевих стосунків 8-11 класи.

4.        Основи безпеки в інтернеті ( профілактика кібербулінгу) 5-9 класи.

5.        Основи побудови здорових стосунків сім·ї 8-11 класи.

6.        Профілактика ризикованої (суїцидальної) поведінки 6-11 класи.

7.        «Чудо життя» 4-7 класи.

8.        Профілактика булінгу в освітньому середовищі 4-11 класи.

9.        Профілактика агресивної поведінки учнів 4-9 класи.

10.   «Що таке доброта ?» 1-5  класи.

11.   «Я – п’ятикласник» 5-ті класи.

12.   «Хоч я і маленький, проте я маю права» 1-3 класи.

13.   «Життя без конфлікту» 5-7 класи.

Протягом 2022–2023 н.р. була проведена наступна психодіагностична робота:

1.                 Дослідження особливостей адаптації першокласників до школи.

2.                 Виявлення страхів та тривожності за методикою Е.І.Рогова.

3.                 Вивчення особистісних рис за методикою «12 тварин».

4.                 Діагностика пізнавальних процесів учнів 1-5 класу.

5.                 Дослідження особливостей адаптації до навчання учнів 5 класу.

6.                 Діагностика рівня шкільної тривожності 5 та 11 класи.

7.                 Діагностика суїцидальних нахилів.

8.                 Дослідження емоційно-вольової сфери учнів.

Та наступні психолого - діагностичні моніторинги для учнів школи:

1.  Моніторинг на тему: «Профілактика шкідливих звичок» 4-11 класи.

2.  Моніторинг на тему: «ВІЛ/СНІД» 4-11 класи.

3.  Моніторинг на тему: «Профілактика булінгу в освітньому середовищі та насильства в сім’ї»  2-11 класи.

4.  Моніторинг на тему: «Рівень вихованості учнів» 2-11класи.

5.  Моніторинг на тему: «Профілактика ризикованої поведінки» 4-10 класи.

6.  Моніторинг на тему: «Професійні інтереси» 7-11 класи.

7.  Моніторинг на тему: «Ціннісні орієнтації» 5-11 класи.

За результатами діагностик шкільної зрілості та адаптації першокласників була проведена корекційна робота.

Проведене психологічне дослідження по виявленню труднощів адаптації першокласників за програмою, яка містить:

1.   Дослідження мікроклімату в класному колективі.

2.   Діагностика характеру психологічного комфорту в класі.

3.   Відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями.

Враховуючи результати досліджень, були проведені відповідні психолого–педагогічні заходи: заняття з циклу «Розпочинаємо заняття з радістю» та індивідуальна  робота.

Здійснювався контроль за адаптацією учнів при переході до середньої та старшої школи.

 Консультативні функції проводилися з учнями, батьками, вчителями за запитом. Індивідуальні консультації проводилися за темами професійного самовизначення, стосунків учнів з учнями, учнів з батьками, учнів з вчителями, за результатами діагностик.

Надавалася необхідна інформація, рекомендації, проводились проективні методики, діагностики, пропонувалася психологічна, етична та художня література.

Велася робота щодо дотримання правил поведінки учнів в школі. Значна увага надавалась питанню профілактики правопорушень серед учнів школи. На засіданнях ради профілактики правопорушень, розглядалися питання поведінки та ставлення до навчання окремих учнів. У школі систематично велася робота з дітьми, які стоять на внутришкільному обліку, як учні, які потребують підвищеної педагогічної уваги. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди, консультації, відвідування вдома, розмова з батьками, вчителями з приводу поведінки на уроках та зайнятість у позаурочний час.

Позитивним результатом профілактичної роботи є те, що кількість учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку зменшилось.

Діти які позбавлені батьківського піклування та діти з особливими освітніми потребами, оточені в школі особливою увагою. Сім'ї регулярно відвідуються класним керівником, адміністрацією школи, психологом, соціальним педагогом.

Проводилася індивідуальна та групова (діагностична, профілактична, захисна та реабілітаційна) робота з дітьми та опікунами.

На дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформлені особові справи, в яких зібрані всі необхідні документи, що підтверджують статус дитини. Забезпечення права на безоплатний проїзд даної категорії дітей здійснюється згідно законодавства.

 

Основним завданням у діяльності соціального пдагога та практичного психолога школи було сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

 Виконувала  свою роботу на принципах професійної компетентності та  відповідальності,  індивідуального підходу, доступності соціально-педагогічної  допомоги,  системтемності у здійсненні професійної діяльності,  добровільності,  людиноцентризму та партнерства, конфіденційності,  дотримання норм професійної етики.

Напрями діяльності соціального педагога: 

-         діагностика (вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи);

-         профілактика (робота серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо);

-         консультування (вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу);

-         зв’язки з громадськістю (діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління);

-         просвіта (формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу); 

-         соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

-         організаційно-методична робота (заходи, спрямовані на організацію процесу роботи та методичного забезпечення діяльності)

Провідним у діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи є діагностичний напрям роботи. Соціальний педагог діагностує розвиток особистості дитини, підлітка, молодої людини як клієнта в соціальному середовищі, особливості впливу цього середовища на їх соціалізацію, їхні позитивні можливості, негативні впливи, а потім проектує діяльність усіх суб'єктів соціального виховання. У своїй діяльності соціальний педагог вивчає особистість не стільки на викриття недоліків, скільки на пошук резервів особистості, її нерозкритих можливостей і потенціалів.

З метою виявлення та посиленої уваги до питання виховання, навчання, утримання дітей з багатодітних дітей, які знаходяться під опікою, дітей напівсиріт, дітей з інвалідністю та інших учнів із соціально вразливих категорій на початку навчального року в школі проводиться громадський огляд. Шляхом анкетування, спостереження, опитування, консультування складається соціальний паспорт школи. Соціальна діагностика проводиться з метою виявлення та надання вчасної допомоги соціально вразливим категоріям дітей та сім’ям, в яких вони виховуються, дотримання усіх соціальних гарантій відповідно  до чинного законодавства України. 

На основі отриманої інформації, узгодивши її з батьками здобувачів освіти/особами, які їх заміняють, були оновлені списки соціально вразливих категорій дітей.  Соціальний паспорт є таким:

Всього категорійних дітей –58. З них:

Діти – сироти – 1;

Діти, які позбавлені батьківського піклування – 2;

Діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків –  1;

Діти осіб, визнаних учасниками АТО – 4;

Діти з  інвалідністю – 1;

Дітей з обмеженими можливостями – 4;

Дітей з багатодітних сімей – 47;

Діти напівсироти – 4;

Діти одиноких матерів – 3;

Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 4;

Діти з малозабезпечених сімей – 3  ;

Діти-переселенці (внутрішньо-переміщені особи) – 7;

Діти, які потрапили в складні життєві обставини – 1;

Діти, які схильні до правопорушень – 0;

Діти, які стоять на внутрішньо шкільному обліку – 0;

Діти, які стоять на обліку в службі у справах дітей – 0;

Діти, які стоять на обліку в секторі Черкаського відділку поліції

Головного управління Національної поліції в Черкаській області – 0; ● Діти з дистанційних сімей – 0;

Діти «групи ризику» - 0.

Протягом навчального року на особливому контролі перебувають діти під опікою, а саме: 

1.     Перевірений стан утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збереження їх житла та майна. Забезпечено шкільною формою, дітей під опікою та дітей – сиріт, підручниками – дітей з малозабезпечених сімей та дітей – інвалідів.

2.     Встановлений контроль за додержанням законодавства щодо охорони майнових та житлових прав неповнолітніх дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі відомості про житлово-побутові і моральні умови відображено в актах обстеження.

3.     Організовано безкоштовне харчування в школі дітям – сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки, встановлено дієвий контроль щодо забезпечення належного харчування дітей, дотримання норм харчування, якості їжі.

За результатами соціально-психологічних досліджень, психодіагностики виявляли учнів, що потребують особливої уваги. З ними проводилися індивідуальні заняття, які були направлені на виявлення первинної проблеми, поглибленій діагностиці, обговорення результатів тестування, надання рекомендацій, порад, планування подальшої системи дій з виниклої ситуації.  

Соціальним    педагогом за  2022-2023  навчальний     рік   груповою діагностикою було охоплено усі здобувачі освіти  за наступними темами:

Анкетування «Торгівля людьми» 10- 11 класи, «Що таке насильство» 7-9 класи

Вивчення рівня адаптації учнів 1 класу до навчання (спостереження на уроках та перервах, ігри під час перерв) ;

Анкетування «Рівень вихованості учнів» 5-6 класи;

Діагностичні бесіди з учнями з метою виявлення ознак дезадаптації. 

Вивчення рівня адаптації учнів 1 класу до навчання (спостереження на уроках та перервах, ігри під час перерв);

Вивчення особливостей поведінки учнів девіантної поведінки («групи ризику») шляхом спостереження (відвідування уроків), бесід, анкетування. 

Профілактична робота соціального педагога – це система заходів, спрямованих на попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи, суспільства, відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках, на запобігання створення конфліктних ситуацій у освітньому процесі. 

Провідними напрямами профілактичної роботи в школі у 2022-2023 н.р. були: 

-         робота з попередження відхилень у психічному розвитку дитини, які пов’язані із сімейними проблемами; 

-         профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо; 

-         профілактика саморуйнівної поведінки;

-         запобігання проявам домашнього насильства; -  протидія та профілактика булінгу ( цькуванню); -  профілактика конфліктів у колективі. 

Окремо варто звернути увагу на просвітницьку роботу соціального педагога з учасниками освітнього процесу. Просвіта має на меті формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

У 2022-20223 навчальному році були проведені наступні профілактичні та просвітницькі  заходи: 

В рамках акції «16 днів проти насильства:

1.     Виставка малюнків «Простір без насильства», «Щаслива родина», 2-6 класи 

2.     Виховні години: 

-         «Права людини»,

-         «Єдність прав і обов’язків», 

-         «Життя без насильства», 

-         «Гендерна рівність. Різні, але рівні», «Знаю. Вмію. Роблю – застосування досвіду людини в її житті», 

3.     Бесіди: «Запобігання торгівлі людьми», «Експлуатація дитячої праці»

4.     Заняття з елементами тренінгу  «Розвиток ассертивної поведінки» 

5.     Заняття з елементами тренінгу «Булінг – мовчати не треба»  6. Усний журнал «СНІД. Хто попереджений – той захищений»; 

7.     Акція «Ми проти ВІЛ/СНІДу».

8.     Заходи до міжнародного дня інвалідів «Творіть добро»; 

9.     «Як говорити з дітьми про інвалідність»  випуск буклету 

10.Індивідуальні-профілактичні бесіди з дітьми 

11.Індивідуальні бесіди з батьками «Виховання без насильства» 

12.Випуск та презентація буклету « Як не стати жертвою торгівлі людьми». Учнівське самоврядування, учні 8-11 класів

13.Рівний-рівному «Дітям про Конвенцію ООН про права дитини». Учнівське самоврядування, 1-4 класи

14.Рівний-рівному «Протидія торгівлі людьми. Що я маю знати». Учнівське самоврядування, 5-8 класи

15.Перегляд відеофільму з подальшим обговоренням проблеми торгівлі людьми «Станція призначення - життя». 9-10 класи

16.Перегляд мультфільму з подальшим обговоренням проблеми торгівлі людьми «Дві маленькі дівчинки». 7-8 класи 

1.   Виховна година для учнів «Профілактика саморуйнівної поведінки» 10-11 класи

2.   Заняття з елементами тренінгу для учнів «Інтимність і безпека» 7-8 класи

3.   Заняття з елементами тренінгу «Розвиток ассертивної поведінки» 5-11 класи

4.   Круглий стіл. Ознайомлення учнів із нормативними документами. 7-8 класи

 Велика увага приділялася профілактичній та просвітницькій роботі з батьками здобувачів освіти. В рамках реалізації просвітницької компанії «Відповідальне батьківство» загальнонаціонального правопросвітницького проекту  «Я маю право!» проводилися наступні заходи:

1.     Бесіди з батьками з питань запобігання неуспішності, пропусків занять без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам дітей

2.     Профілактичні заняття  з елементами тренінгу за запитом класних керівників

3.     Індивідуальні консультації з учнями, батьками (опікунами), педагогічними працівниками з питань адаптації дітей, адиктивної та девіантної поведінки, з питань соціально-правового захисту дітей пільгових категорій та ін. 

4.     Виступ для батьків на тему: «Кордони у вихованні дітей»

5.     Батьківський лекторій на превентивну тематику «Роль батьків у створенні позитивної мотивації у навчанні дітей».   

6.     Виступ для батьків на тему: «Вона має право на поганий настрій»: як влаштовані  дитячі кризи»

7.     Заняття з елементами тренінгу для батьків учнів «Емоційний контакт з дитиною»   

8.     Виступ для батьків «Дитина б'ється в дитячому колективі: що робити і чи варто турбуватися?»  1-4 класи

10.Проведення батьківського лекторію на тему «Батьківське посилання. Як звучить голос у голові  вашої дитини». 

11.Проведення бесід та виховних годин щодо толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами. 

12.Бесіда з батьками учнів, які перебувають на внутрішкільному контролі на тему: «Відповідальне батьківство. Законодавчі аспекти».

13.Виступ на батьківських зборах з актуальних проблем захисту прав дитини. 

14.Організація виставки в бібліотеці, оформлення стендів з профілактики проявів булінгу та прав людини серед учнів.

З метою профілактики негативних явищ шкільному колективі та просвіти педагогічних працівників соціальним педагогом було проведено навчальні семінари на теми: «Запобігання булінгу (цькуванню) в закладах освіти. Алгоритм дій педагога при виявленні явища булінгу» , «Протидія торгівлі людьми» .

Оперативно-просвітницька    інформація      психологічної  служби висвітлювалася на спеціальному стенді, а саме: пропаганда здорового способу життя, профілактика ВІЛ/СНІДу, запобігання насильству та жорстокому поводженню в сім”ї, запобігання та протидія булінгу, протидія торгівлі людьми,  пам”ятка прав та обов’язків учнів, порад батькам.

Профілактична та просвітницька робота соціального педагога школи була націлена на створення таких умов навчання та виховання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти, а саме: увага до адаптації до нового життя з його вимогами й труднощами; диференціація та індивідуалізація навчання, спрямовані на виявлення інтересів і схильностей кожної дитини, розвиток її здібностей, творчих можливостей; рання профілактика педагогічної занедбаності дітей і підлітків; сприятливий психологічний клімат у кожному із класів школи.

Велася постійна роз’яснювальна, просвітницька робота з класними керівниками, батьками здобувачів освіти щодо можливості отримання безкоштовного харчування згідно законодавства України, а саме: право на безкоштовне харчування в шкільній їдальні дітям з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям  та дітям з неповних сімей, які не отримують допомогу відповідно до Закону України.


 

 

Фінансово – господарська діяльність

  Відповідно до річного плану проведено повний обсяг господарських робіт по ремонту навчального корпусу та благоустрою території, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Проведено поточний ремонти та фарбувальні роботи приміщень школи.    

           На сьогодні безпека дітей є першочерговим завданням. Згідно  Лист ДСНС  № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 про організацію укриттів працівників та дітей у закладах освіти , проводиться ремонт тимчасового укриття.